OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky společnosti GRENEX s.r.o., IČ: 267 14 728, DIČ CZ 26714728, se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 89116 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě nebo v souvislosti s mezi nimi uzavřenou kupní smlouvou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webové adrese www.eshop.grenex.cz (dále jen jako „e-shop“). Tyto vztahy se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“) v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění zákoník (dále jen jako „ZOS“).

2. NĚKTERÉ POJMY

2.1 PRODÁVAJÍCÍ. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti a která dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

2.2 KUPUJÍCÍ. Kupující je osoba, která má zájem provést objednávku a uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu na zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodě.

2.3 SPOTŘEBITEL. Spotřebitel je kupující, který nakupuje zboží nebo užívá služby a nejedná přitom v rámci své podnikatelské činnosti a ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.4 PROVOZOVNA. GRENEX s.r.o., Stratov 66, Stratov, 289 22 Lysá nad Labem tel: 739 074 214, e‑mail: objednavky@grenex.cz

3. OBJEDNÁVKA

3.1 Kupující může objednávat zboží bez registrace nebo s registrací v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu. Provedením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že si je vědom, že vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro strany závazné, a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Objednávka je závazná stisknutím webového tlačítka „Objednat se závazkem zaplatit“.

3.2 Informace o nakupovaném zboží jsou dostupné u každého jednotlivého zboží. Informace o zboží a
ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně
všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se nijak neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků.

3.3. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, některé zboží se však vzhledem k jeho přírodnímu původu a charakteru může lišit od informativních fotografií (např. osivo). Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy zejména u zboží, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi, např. je možné si je stáhnout v detailu produktu, případně vyžádat u obchodního zástupce.

4. KUPNÍ SMLOUVA

4.1 Vystavení zboží na našem e-shopu se považuje za výzvu k podávání nabídek a objednávka zboží za návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající není vystavením zboží v e-shopu vázán a k uzavření kupní smlouvy dochází akceptací a potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Aplikace ustanovení § 1732, odst. 2 občanského zákoníku je pro účely úpravy vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v souladu se zákonem vyloučena.

4.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky a v případě osobního odběru je kupující povinen zboží do 7 dnů od potvrzení objednávky též vyzvednout, v opačném případě se kupní smlouva od počátku ruší, nesdělí-li prodávající kupujícímu opak nebo neodešle-li objednávku i v tomto případě.

4.3 Znění kupní smlouvy spolu s obchodními podmínkami zasílá prodávající kupujícímu v-emailu potvrzujícím objednávku. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

4.4 Pokud prodávající poskytuje přístup k hodnocení prodávaného zboží provedenému jinými kupujícími, pak zajišťuje a kontroluje autenticitu takových recenzí tím, že propojuje hodnocení kupujících s konkrétními objednávkami, čímž je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného kupujícího.

4.5 Pokud je zboží, na základě objednávky kupujícího doručeno na místo kupujícím určené a v dohodnutém termínu, je kupující povinen toto zboží převzít a uhradit, pokud nebylo hrazeno již před dodáním. Pokud se tak nestane, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vícenáklady spojené s odvozem zboží, prostoji a prokazatelně vzniklými jinými manipulačními náklady vzniklými v důsledku jednání, opomenutí či neplnění povinností kupujícího nebo jím pověřených osob.

4.6 Jde-li o návrh na uzavření smlouvy (tzn. nabídku) ze strany prodávajícího, prodávající předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 OZ

4.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny, vč. ceny dodání a všech souvisejících plateb, jako je DPH, skladné, poplatky za vybraný způsob placení kupní ceny apod. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prodávajícím nebo dopravcem.

5. CENY, DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATBY

5.1 Prodávající sdělí kupujícímu cenu zboží vhodným způsobem před uzavřením smlouvy, zejména jejím uvedením u výrobku na e-shopu. Prodávající je plátcem DPH. Sazba DPH je v souladu s právními předpisy Evropské Unie stanovena podle aktuální legislativy. Cena zboží v internetovém obchodě a cena v tzv. kamenném obchodě se může lišit. V případě vyčerpání zásob bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a bude mu umožněno sdělit prodávajícímu, zda požaduje dodání náhradního zboží či zrušení objednávky.

5.2 Cena dopravy je uvedena na webových stránkách nebo o ní bude kupující předem informován prodávajícím a obvykle je možné využít buď dopravu přímo prodávajícím nebo dopravu smluvním dopravcem prodávajícího, případně vyzvednutí na výdejním místě prodávajícího. V ceně dodání zboží nejsou zahrnuty případné vícenáklady na prostoje a skládání při vykládce a předání zboží kupujícímu nebo jeho odnos podle požadavku kupujícího. V případě vzniku těchto vícenákladů je prodávající oprávněn tyto kupujícímu doúčtovat a ten je povinen je i bez předchozí písemné objednávky uhradit.

5.3 Při výměně zboží za jiné hradí kupující v plné výši poštovné za zaslání měněného zboží zpět prodávajícímu a v plné výši i poštovné za vyměněné zboží k němu.

5.4 Objednané zboží, které je skladem, bude expedováno do 3 pracovních dnů po provedení objednávky v případě platby na dobírku a do 3 dnů po obdržení platby v případě platby převodem či kartou. Pokud není možné tento termín dodržet, bude kupující o této skutečnosti informován.

5.5 Zboží lze uhradit:

– Bankovním převodem (v CZK)

– Kartou prostřednictvím platební brány e-shopu (v CZK)

– V hotovosti nebo kartou při osobním odběru (v CZK)

5.6 Prodávající může po kupujícím v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek nepřevyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.

5.7 V případě, kdy kupující řádně nepřevezme zboží v avizovaném termínu a vzniknou tak vícenáklady na opakované dodání či skladování zboží, je prodávající oprávněn vzniklé vícenáklady kupujícímu vyúčtovat a ten je povinen je řádně uhradit.

5.8 Prodávající je povinen předat zboží pouze kupujícímu (v případě, že kupující je právnickou osobou, je tím míněn její statutární orgán) nebo osobě, která je kupujícím uvedena v objednávce či kterou kupující předem určil (pověřená osoba). Prodávající nebo jím určený přepravce je oprávněn před předáním zboží provést identifikaci kupujícího či jím pověřené osoby, a kupující se zavazuje toto umožnit předložením dokladu totožnosti. V případě, že při předání zboží nebude přítomen kupující nebo jím pověřená osoba, nebo kupující či jím pověřená osoba odmítne předložit doklad totožnosti, není prodávající nebo jím určený přepravce povinen zboží vydat. Pokud je zboží dodáno kupujícímu prostřednictvím dopravce, kupující je povinen potvrdit této osobě převzetí zboží na dodacím listu. V případě, že tak neučiní, není prodávající ani jím určený přepravce povinen zboží vydat.

5.9 Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu ve výši až 100% ceny zboží. V takovém případě prodávajícím sdělená dodací lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni připsání úhrady zálohy na účet prodávajícího, případně od její hotovostní úhrady.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ) a Reklamačním řádem, pokud jej prodávající vydal.

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující věc převzal, (a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů s tím, že projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Zboží je dodáváno spolu s příslušenstvím, obalem a návodem (návod může prodávající zaslat i v elektronické podobě). Zboží odpovídá obvyklým vlastnostem stejného druhu zboží a odpovídá popisu zboží z hlediska jeho funkčnosti či kompatibility.

6.3 Záruční list může prodávající zaslat kupujícímu i v elektronické podobě. K uplatnění reklamace slouží reklamační protokol umístěný ZDE.

6.4 Odebírá-li kupující zboží osobně na prodejně, v provozovně nebo v odběrném místě, okamžik převzetí zboží je zároveň okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jinak nebezpečí škody na zboží přechází doručením zboží s tím, že kupující nemá povinnost zboží převzít v případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu, zjištěné poškození musí kupující na místě zapsat nebo uvést do přepravního listu dopravce (protokolu) a bez zbytečného odkladu kupující informuje prodávajícího. Pokud kupující při převzetí věc neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li na zboží nebo jeho obalu stanovena tato doba delší. Při prodeji použitého spotřebního zboží může být tato doba zkrácena až na dvanáct (12) měsíců. Při uplatnění reklamace v písemné formě uvede kupující přesný popis závady, co požaduje a své kontaktní údaje.

6.6 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 2 tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může prodávající zboží opravit, i když kupující požaduje zboží nové. Jestliže by bylo příliš nákladné dodání nového nebo oprava zboží, může kupující požadovat slevu a v případě významné vady též odstoupit od smlouvy. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.7 Nároky kupujícího uvedené výše se neuplatní u (a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy věci, a to zejména v případě mechanického poškození věci kupujícím, prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou, prokazatelně nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu či užívání v rozporu s obecně známými pravidly užívání.

6.8 Tento článek se nevztahuje na dárky, které jsou kupujícímu poskytnuty zdarma se zakoupeným zbožím, u dárku nelze uplatnit žádná práva z vad.

6.9 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, v jeho sídle nebo provozovně. Je-li však v dokladu o zakoupení (resp. záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u této osoby. K uplatnění práv z vad je třeba, aby zboží bylo prodávajícímu či osobě určené k opravě doručeno nebo předáno.

6.10 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Překročení třiceti (30) dní pro vyřízení reklamace je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě odmítnutí reklamace prodávajícím je kupující oprávněn požadovat písemné odůvodnění odmítnutí reklamace.

6.11 Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do dvou (2) měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. V případě, že zboží nebude vyzvednuto ani ve lhůtě následujících dvou měsíců, má se za to že kupující zboží jako věc opustil. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. Náklady podle § 1924 obč. z. se rozumí ty nejnižší možné.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Kupující může odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením. Formulář k odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout ZDE. Upozorňujeme, že není možné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

7.2 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající je však povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z možností dodání. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení, je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze za zboží až poté, co mu bude zboží vráceno nebo věrohodně prokázáno jeho odeslání v níže popsaném stavu. Zboží má být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží zpět prodávajícímu včetně řádného zabalení zboží a včetně případného celního řízení a celních poplatků nese kupující a prodávající je oprávněn tyto náklady započíst na vracenou částku. S ohledem na minimalizaci takových případných nákladů doporučujeme využít původní obal. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i veškeré dárky poskytnuté mu s tímto zbožím.

7.3 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nebo jeví známky opotřebení, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží či náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, prodávající kupujícího informuje, že jako správce osobních údajů zpracovává jeho osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (identifikátor síťového rozhraní v počítačové síti). Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a dále ochrana oprávněných zájmů prodávajícího jako správce údajů a též plnění právní povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinnosti z kupní smlouvy, plnění povinností v oblasti veřejného práva (účetní a daňové a archivační) a komunikace a nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných marketingových aktivitách správce, jakož i zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, a to v souladu s povinností archivace faktur a smluv na základě vnitrostátní účetní a daňové legislativy. Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování. Osobní údaje mohou být zpracovány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se správcem. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Za podmínek stanovených v nařízení má kupující jako subjekt údajů právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud má kupující za to, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jestliže chce kupující prodávajícího kontaktovat ve věci ochrany osobních údajů a/nebo provést některý z úkonů uvedených výše, může tak učinit na e-mailové adrese: urbanova@grenex.cz nebo na adrese sídla prodávajícího a využít k tomu formulář dostupný ke stažení ZDE a další informace si můžete o ochraně osobních údajů přečíst ZDE.

8.2 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK. Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit obchodní podmínky. O změně prodávající informuje na svých internetových stránkách www.eshop.grenex.cz

8.3 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávajícího může podléhat ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, zejména práv k ochranným známkám a dále ochraně autorských práv a bere na vědomí, že není oprávněn zboží kopírovat nebo užívat jej či ochranné známky, kterými je toto zboží označeno, v rozporu s platnými právními předpisy.

8.4 ŘEŠENÍ SPORŮ. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.5 VRÁCENÍ ZBOŽÍ. Má-li kupující zaslat zboží z jakéhokoliv důvodu zpět prodávajícímu, musí tak učinit do 14ti dní ode dne, kdy učinil úkon vedoucí k vrácení zboží (odstoupení od smlouvy, reklamace, žádost o výměnu apod.). Neodešle – li kupující zboží v této lhůtě, není prodávající povinen vracené zboží přijmout a/nebo vrátit kupujícímu kupní cenu. Zároveň marným uplynutím lhůty k zaslání vraceného zboží dochází ke zpětvzetí úkonu, který měl vést k vrácení zboží.

8.9 ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A JINÝCH VÝROBKŮ. V případě, že prodávající prodává zboží, které podléhá zpětnému odběru elektrozařízení a jiných výrobku, pak platí že: Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si kupující objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 1.3.2024.