Odpuzovač krtků GERANIOL

6 skladem

Kapalný odpuzovač krtků. Vyhání krtky ze zahrady, sportovních hřišť. Přírodní účinná látka geraniol.

204,00 

6 skladem

Katalogové číslo: 0203003 Kategorie:

Další informace

účinná látka

geraniol 1,0 g/kg

přípravek

biocid

objem

500 ml

Popis

Kapalný odpuzovač krtků. Krtek je v ČR chráněný – nelze jej hubit, jen odpudit.

Přípravek je určen na odpuzování krtků (biocidní repelent – sk.19) vyskytujících se na pozemcích, které nejsou využívány pro zemědělskou činnost, tzn.: venkovní plochy, plochy vnitrobloků, sportovní objekty (tenisové kurty, závodní dráhy), rekreační objekty, letiště, zemní a hydrotechnické konstrukce (protipovodňové valy)

Přírodní účinná látka geraniol. Pro okamžité použití (neředí se s vodou). Pro celoroční použití

Způsob použití:

  • sejmout zeminu tvořící krtinec, odkrýt část tunelu a dovnitř nalít cca 30 ml přípravku (neředí se s vodou)
  • následně utěsnit otvor zeminou tak, aby se zápach šířil dovnitř tunelů
  • přípravek začíná silně působit ihned po použití a plnou účinnost dosahuje po 1-2 dnech
  • při vhodných atmosférických podmínkách (malé množství deště) přípravek působí po dobu kolem 3 týdnů
  • zákrok je třeba opakovat v případě intenzívního deště
  • terén, kde byl použit přípravek, není třeba vyjmout z užívání
  • množství přípravku z jednoho balení (500 ml) postačuje na plochu cca 500 m2, v závislosti na počtu krtinců na ploše

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.         
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o
odpadech.