Herbicid STARANE FORTE

Selektivní herbicid určený pro hubení odolných jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů.

134,00 229,00 

Katalogové číslo: - Kategorie:

Další informace

účinná látka

fluroxypyr 333 g/l

objem

30 ml, 60 ml

dávkování

6 ml/ 4 l vody/ 100 m2

Popis

STARANE FORTE proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky za 1 a více hodin po aplikaci již nesníží účinek přípravku na plevele. Účinnost přípravku se snižuje při nižších teplotách (pod 10 °C) nebo při přílišném suchu.

Případek lze použít na okrasné trávníky, nezemědělskou půdu – nezpevněné plochy (chodníčky, kolem plotů, aj.), jílek, louky, do kukuřice, pšenice, ječmene, tritikale, pšenice špaldy, žita, ovsa

Přípravek je účinný na tyto dvouděložné  jednoleté nebo vytrvalé plevele: svízel přítula, hluchavky, konopice napuchlá, ptačinec žabinec, rdesna, pomněnka rolní, lilek černý, opletník plotní, šťovíky (mladé růžice)

Použití: postřikem na vzrostlé plevele, max. 1x za vegetační sezónu

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není registrován).

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.