Herbicid GARLON NEW – proti plevelům a dřevinám

2 skladem

Selektivní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, dvouděložných plevelů a k potlačení pařezové výmladnosti.

111,00 

2 skladem

Katalogové číslo: 0202005 Kategorie:

Další informace

přípravek

herbicid

účinná látka

triklopyr 60 g/l, fluroxypyr 20 g/l

objem

50 ml

Popis

Přípravek je širokospektrální systémový arboricid (hubení dřevin) a herbicid (hubení plevelů) obsahující dvě účinné látky ze skupiny pyridinů, který bezprostředně po aplikaci proniká do rostlin přes listy, lodyhy i borku dřevin, případně přímo do cévních svazků, je-li aplikován na čerstvou řeznou plochu pařezů, případně do záseků v kmeni stromů. Účinná látka je po aplikaci rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravkuje patrný již za několik hodin po aplikaci.

Přípravek se používá na trávníky, louky a pastviny, ornou půdu, pařezy
Citlivé plevele a dřeviny:

listnaté dřeviny – polodřeviny: akát, javor, olše, bříza, zimostráz, jírovec, svída krvavá, líska, brslen, buk, ptačí zob, jabloň, topol osika, trnka, švestka, hruška, dub, rododendron, vrba, bez, jeřáb, lípa, jilm, akát, plamének plotní, vřesovec, křídlatka japonská, řešetlák počistivý, růže šípková, ostružiník a krušina.
dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele: pelyněk, jehlice trnitá, svízel přítula, kakost, hluchavka nachová, luskoviny, svlačec rolní, opletník plotní, třezalka, lilek černý, ptačinec, kopřiva, pampeliška, pryskyřník, křídlatka, šťovík, jetel
v nižších růstových fázích hubí:  bršlici kozí nohu, bolševník, vrbovku, hluchavku bílou, okoličnaté rostliny, mátu a přesličku

Méně citlivé plevele: habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí) a modřín.
Nehubí jednoděložné (trávy) a hasivku orličí

Použití:

  • lokálním nátěrem (bodová aplikace) nebo plošným postřikem
  • optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu
  • výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m
  • výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později
  • při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.