INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážíme si vaší přízně i vašeho soukromí. S osobními údaji neobchodujeme a používáme je pouze k účelům, pro které jste nám je předali.

 

Osobní údaje zpracováváme v rámci zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje:

 

Správcem vašich osobních údajů je společnost GRENEX s.r.o., sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec,  IČ: 267 14 728, DIČ: CZ26714728, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 89116.

 

Kontaktní údaje správce:

 

 Pro doručování prosím využijte adresu sídla společnosti:
Vídeňská 340, 252 50 Vestec, elektronická adresa: reklamace@grenex.cz

 

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:

 

Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy – tedy zajištění a dodání vámi objednaného zboží, konzultací a poradenství. Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy/obchodu mezi vámi a Správcem. – Vaše osobní údaje můžeme využít v mezích oprávněného zájmu Správce, kdy budeme adresovat marketingovou nabídku. Taková nabídka však bude odpovídat tomu, co byste mohl jako zákazník očekávat. Společnost Vám tedy bude nabízet z titulu oprávněného zájmu pouze produkty a služby, o kterých se domnívá, že byste o ně mohl projevit zájem. – V dalších případech je možné zpracování Vašich osobních údajů pouze s Vaším souhlasem. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.

 

Druhy osobních údajů, které zpracováváme:

 

Zpracování osobních údajů provádíme pouze v takové míře, abychom splnili zákonné požadavky, ochránili své oprávněné zájmy a zároveň abychom Vám poskytli kvalitní obchod a komfortní servis. Osobní údaje zpracováváme i o subjektech údajů, které se o naše služby zajímaly, ačkoli nedošlo k uzavření smlouvy. Dále zpracováváme osobní údaje těchto osob: členové statutárních orgánů právnických osob, zaměstnanci, zástupci a skuteční majitelé takových právnických osob.

 

– základní identifikační údaje Základní identifikační údaje jsou součástí každé smlouvy (objednávky), kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně, například jméno a příjmení, a pokud jste fyzickou osobou podnikatelem, pak také vaše identifikační číslo a adresa sídla.

 

– kontaktní údaje Mezi kontaktní údaje patří, například e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa.

 

– informace o zakoupeném zboží Mezi tyto informace řadíme informace o tom, jaké zboží jste u nás zakoupili, přičemž na základě těchto informací Vám můžeme nabízet aktuální informace z trhu, alternativy nabízeného zboží apod.

 

– transakční údaje Primárně se jedná o informace o platbách za zboží, a to řádných i mimořádných.

 

 IP adresa (identifikátor síťového rozhraní v počítačové síti).

 

Doba uložení / zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou. Vaše osobní údaje nearchivujeme déle, než je nezbytně nutné pro splnění zákonných povinností. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu maximálně 10 let.

 

Další příjemci osobních údajů:

 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i třetími stranami. Tedy firmami, které nám zprostředkovávají služby nezbytné pro plnění smlouvy/obchodu a splnění právních povinností společnosti či pro ochranu oprávněných zájmů společnosti.

 

Některé Vaše osobní údaje předáváme dodavatelům těchto služeb:

 

a) přepravní společnosti

 

b) poskytovatelé IT služeb

 

c) advokátům, dalším právním profesím, účetním a daňovým poradcům,

 

d) poskytovatelé poštovních služeb

 

e) finančním institucím.

 

Společnost GRENEX s.r.o. má se zpracovateli uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které je zajištěna vysoká úroveň ochrany osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetí země (do země mimo EU), nebo jiné mezinárodní organizaci.

 

Práva subjektu údajů – tedy vaše práva:

 

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům

 

Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

 

1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 

2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 

3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 

4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 

5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;

 

6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě. Právo na omezení zpracování

 

Právo na omezení zpracování

 

Máte právo požadovat po Správci omezení zpracování v těchto případech:

 

1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 

2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

 

3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo vznést námitku

 

Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání vašich osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost

 

Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

 

1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně

 

2. zpracování se provádí automatizovaně.

 

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.

 

Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.

 

Veřejnoprávní orgány

 

Společnost, včetně svých zaměstnanců a pracovníků, je povinna dodržovat povinnost mlčenlivosti. Výjimkou z této povinnosti je poskytování informací a osobních údajů vybraným subjektům veřejné správy a jiným subjektům, které jsou k tomuto ze zákona oprávněny. Jedná se zejména o následující subjekty: Policie ČR, orgány dohledu, Ministerstvo financí při správě daní atp.

 

Uplatnění práv

 

Jednotlivá práva můžete uplatnit u GRENEX s.r.o., a to zasláním Vašeho požadavku nebo připomínky e-mailem na adrese: urbanova@grenex.cz nebo písemně na sídlo společnosti Vídeňská 340, 252 50 Vestec. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 

Společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud se na nás chcete ve věci osobních údajů obrátit, můžete k tomu využít připravený formulář, který je dostupný ZDE.

 

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.

 

Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.